• Dutch
  • English
  • French
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Secqure

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verkopen van goederen en diensten van Secqure. Secqure levert goederen en/of diensten aan de opdrachtgever ook indien deze goederen of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven. Deze voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.

Artikel 2: Getekende offerte

Om mogelijke betwistingen te vermijden, start de opdracht pas van zodra Secqure de door de opdrachtgever getekende bestelbon, die deel uit maakt van de door Secqure opgestelde offerte, in haar bezit kreeg.

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle aanbiedingen, bestekken en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. In geval van annulering van de bestelling is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de waarde van de bestelling en met een minimum van 5000,00 euro ex. BTW.

Artikel 3: Overdracht van intellectuele rechten

Secqure behoudt het eigendom van alle opgeleverde werken tot de factuur volledig door de opdrachtgever betaald werd. Op dat moment draagt Secqure de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product en/of dienst over aan de opdrachtgever. Opdrachtgever is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

Artikel 4: Vertrouwelijkheid

Secqure verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever jegens derden, aangaande alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis genomen wordt. Secqure neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 5: Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart Secqure elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 6: Facturering

Secqure factureert per opdracht. Voor opdrachten die langer duren dan 30 dagen maakt Secqure een tweewekelijkse factuur op voor de geleverde prestaties. Secqure heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

Artikel 7: Klachten binnen de 8 dagen

Elke factuur wordt als aanvaard beschouwd door opdrachtgever indien niet binnen de 8 dagen na verzending per aangetekend schrijven protest wordt ontvangen. Klachten zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt heeft of op andere wijze daarover beschikt.

Artikel 8: betaling binnen 15 dagen.

Alle facturen zijn -zonder aftrek van enige korting- betaalbaar 15 dagen na factuurdatum. De BTW is steeds ten laste van de opdrachtgever. Bij niet-betaling behoudt Secqure zich het recht verdere leveringen stop te zetten.  Desgevallend behoudt Secqure zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Secqure behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.

Artikel 9: Schadevergoedingen en verwijlintresten

Iedere laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 B.W. In dat geval wordt vanaf de vervaldag het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een verwijlrente van 12% per jaar met een minimum van 150 euro. Bovendien is van rechtswege en eveneens zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag (art. 1244 B.W.) ten titel van conventionele schadevergoeding met een minimum van 50 euro. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn bij deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de opdrachtgever afzonderlijk aangerekend. Vergoeding en interest blijven verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Wanneer Secqure ten gevolge van overmacht, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt Secqure zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Artikel 10: rechtbank van Antwerpen

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. De inschrijving van promessen, wissels of acceptaties van regeling en vrachtvrije levering houden geen beperking noch wijziging in van de bevoegdheidsregels.  Hetzelfde geldt bij voornoemde eis tot waarborg of bij verschillende verweerders.

1 januari 2007

Mail of bel ons